Hệ thống nộp báo cáo trực tuyến

  • Hạn cuối nộp báo cáo tóm tắt cho hội nghị đã kết thúc.

Vui lòng liên hệ ban thư ký hội nghị để nắm thông tin  

  • Hạn cuối nộp báo cáo toàn văn trực tuyến ngày 15 tháng 8 năm 2017.

Vui lòng liên hệ ban thư ký hội nghị để nắm thông tin  

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*